Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Αναρτήθηκαν σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2018, στα γραφεία της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3 στο Μαρούσι Αττικής, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων όπως διαμορφώθηκαν και κυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΞΩΙΔ1-Τ9Χ) απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση αυτής την 14η Νοεμβρίου 2018 στα πλαίσια της προκήρυξης της Αρχής για την πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Δ.Δ.Υ.Α.Τ.Υ.).

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο της Α.Δ.Α.Ε. (www.adae.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της «Δι@ύγεια» (https://diavgeia.gov.gr/(ΑΔΑ: ΨΡΞΩΙΔ1-Τ9Χ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Κατά των ανωτέρω πινάκων της Α.Δ.Α.Ε. επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της απευθείας στην Α.Δ.Α.Ε. Η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών. Μετά  την εξέταση των ενστάσεων η Α.Δ.Α.Ε. θα καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξής και προσληπτέων τους οποίους και θα γνωστοποιήσει την απόφασή της με ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σχετική τοιχοκόλληση στα  γραφεία της. 

 

 


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ