Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.226/2018 Απόφαση της Αρχής, την Τετάρτη, 17η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 1.00 μ.μ. διενεργείται ακρόαση ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. σε μυστική συνεδρίαση, με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών 

και, ειδικότερα, του άρθρου 19 του Συντάγματος, του ν.3115/2003, του ν.3471/2006, του  ν.3674/2008 και της Απόφασης της ΑΔΑΕ υπ’ αριθμ. 165/2011, όπως ισχύουν, αναφορικά με τις αποκλίσεις από την εγκεκριμένη με την υπ΄ αριθμ. 112/2013 Απόφαση της ΑΔΑΕ υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ 12/1.2.2013 Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Γ της από 1η Δεκεμβρίου 2016 Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την από 21.12.2016 υπ’αριθμ. 370/2016 Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), «…κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι συνεδριάσεις των ανεξαρτήτων αρχών είναι μυστικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη νόμου ή τον κανονισμό τους. Αν ο κανονισμός δεν προβλέπει δημόσια συνεδρίαση κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί, με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση της απόφασης ύστερα από δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι….».


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ