Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ανακοινώσεις


Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 31/2018 Απόφαση της Αρχής, την Τετάρτη, 5η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 1.30 μ.μ. διενεργείται, κατόπιν αναβολής, ακρόαση ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. σε μυστική συνεδρίαση, με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, και ειδικότερα του άρθρου 19 του Συντάγματος, του ν.3115/2003, του ν.3471/2006, του  ν.3674/2008 και της Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 165/2011, όπως ισχύουν, αναφορικά με τις διαπιστώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ της από 20.10.2015 Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις εταιρείας.
 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51), «…κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι συνεδριάσεις των ανεξαρτήτων αρχών είναι μυστικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη νόμου ή τον κανονισμό τους. Αν ο κανονισμός δεν προβλέπει δημόσια συνεδρίαση κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί, με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση της απόφασης ύστερα από δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι….».


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ