Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


                                                                                                                Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2022

                                                              Ανακοίνωση
   
Διαβούλευση αναφορικά με τη λήψη μέτρων κατά την εξυπηρέτηση αιτημάτων συνδρομητών ή χρηστών που σχετίζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας προκειμένου για την έκδοση Κανονισμού.

Κατά τα έτη 2020 και 2021 γνωστοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ περιστατικά  πραγματοποίησης αντικατάστασης καρτών SIM και εκτροπής/προώθησης κλήσεων κατόπιν αιτημάτων από μη εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με τις αναφορές, πρόσωπα, με σκοπό, κυρίως, την απάτη.  Ενόψει αυτού, συστάθηκε από την ΑΔΑΕ Ομάδα Εργασίας με σκοπό την ανάλυση των διαδικασιών και των μέτρων ασφάλειας που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους  προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους συνδρομητές ή χρήστες που αιτούνται πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας, και με περαιτέρω σκοπό την αξιολόγηση των μέτρων αυτών, τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών, και την πρόταση, επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Κατόπιν της συλλογής των εν λόγω στοιχείων και κατόπιν και της διεξοδικής διερεύνησης των περιστατικών αυτών ασφάλειας που γνωστοποιήθηκαν στην Αρχή, διαπιστώθηκε η ανάγκη ενδυνάμωσης των υφιστάμενων διαδικασιών των παρόχων, ώστε να διασφαλίζεται με όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο η ορθή ταυτοποίηση του συνδρομητή/χρήστη και η αποφυγή παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του και μάλιστα κατά τρόπο ενιαίο από όλους τους παρόχους. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης αιτημάτων συνδρομητών ή και χρηστών του παρόχου που σχετίζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας (ενδεικτικά, ενεργοποίηση-απενεργοποίηση εκτροπής κλήσεων, αίτηση για αποστολή αναλυτικής κατάστασης εισερχόμενων-εξερχομένων κλήσεων, αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο διαδίκτυο κλπ).

Η ΑΔΑΕ θέτει το παρόν σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και τις απόψεις τους μέχρι την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kanonismos_userauth@adae.gr.

Οι απαντήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως (περιλαμβάνοντας στοιχεία της εταιρείας, του φυσικού προσώπου καθώς και  στοιχεία επικοινωνίας), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τυχόν διευκρινίσεις. Ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης:

Κανονισμός για τη λήψη μέτρων ασφάλειας κατά την εξυπηρέτηση αιτημάτων συνδρομητών ή χρηστών που σχετίζονται με πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνίας.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ