Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Δημόσιες Διαβουλεύσεις


Η Α.Δ.Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη ασφαλών, προσωποποιημένων, ολοκληρωμένων & διαδραστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις» της Πράξης  «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ: 5031738, του ΕΠ Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ανοιχτή συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων/προτάσεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών.Οι παρατηρήσεις, προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση.

Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από 28/07/2020 έως 11/08/2020.

Μπορείτε να αναζητήσετε τη διαβούλευση από τον μοναδικό κωδικό: 20DIAB000012007  

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 

 


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ