Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης με σκοπό την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών υποδομών της Α.Δ.Α.Ε. με εκτιμώμενη αξία ίση των 45.200,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30η/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο της Αρχής στο Μαρούσι (Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124) με οποιοδήποτε τρόπο.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, το τεύχος της διακήρυξης και το τυποποιημένο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ