Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Δημόσιες Διαβουλεύσεις


                                                                                                                               Μαρούσι, 12-12-2022

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το σχέδιο Πράξης της ΑΔΑΕ για την  Κοινοποίηση συμβάντων ασφάλειας με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών από τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η ΑΔΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο πράξης με θέμα «Κοινοποίηση συμβάντων ασφάλειας με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών από τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
Σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 2 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2029/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 184/2020), όπως ισχύει, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κοινοποιούν αμελλητί στην ΑΔΑΕ κάθε συμβάν ασφάλειας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών.

Αντικείμενο του παρόντος σχεδίου αποτελεί η ρύθμιση της υποχρέωσης των παρόχων δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό ηλεκτρονικών επικοινωνιών να κοινοποιούν στην ΑΔΑΕ κάθε συμβάν ασφάλειας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών για τους σκοπούς του άρθρου 148 παρ. 2 του Ν. 4727/2020, όπως ισχύει.  


Η ΑΔΑΕ  προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και τις απόψεις τους στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης μέχρι την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kanonismos_thresholds@adae.gr


Οι απαντήσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως (περιλαμβάνοντας στοιχεία της εταιρείας, του φυσικού προσώπου καθώς και  στοιχεία επικοινωνίας), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τυχόν διευκρινίσεις. Ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Μπορείτε να κατεβάστε το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σχέδιο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το σχέδιο Πράξης της ΑΔΑΕ για την  Κοινοποίηση συμβάντων ασφάλειας με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών από τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ