Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Επιλεγμένα


                                                                                                                                                   1/06/2021

                                 Ανακοίνωση της ΑΔΑΕ για το θέμα της πλατφόρμας gov.gr

H Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου της Επικοινωνίας (ΑΔΑΕ) δηλώνει ότι, το ενδεχόμενο ζήτημα ασφάλειας της πλατφόρμας gov.gr που έθεσε η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας δεν αφορά τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας. Και τούτο διότι η παρεχόμενη από την ανωτέρω πλατφόρμα υπηρεσία σύνταξης επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης από τους πολίτες δεν συνιστά επικοινωνία, αλλά υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Συνεπώς, το όποιο ζήτημα ασφάλειας τίθεται ως προς την παροχή της υπηρεσίας αυτής δεν άπτεται του απορρήτου των επικοινωνιών ή της προστασίας του.Το όποιο ενδεχόμενο πρόβλημα ασφάλειας στην πλατφόρμα gov.gr αφορά αποκλειστικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, για την οποία αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 
Επιπλέον, ως προς το δεύτερο σχετικό Δελτίο Τύπου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, στο οποίο γίνεται μνεία στον  Κανονισμό 165/2011 της ΑΔΑΕ, η Αρχή διευκρίνισε στην απάντησή της προς την Ένωση ότι ο Κανονισμός αυτός αφορά συγκεκριμένα τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους υποχρεώνει να διαμορφώσουν και να υλοποιούν Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Αυτό άλλωστε αναφέρει σαφώς το άρθρο 1 (πεδίο εφαρμογής) του παραπάνω Κανονισμού: «Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, της οποίας το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού».
 
Η πλατφόρμα gov.gr δεν αποτελεί πάροχο δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως εκ τούτου δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τον παραπάνω κανονισμό και δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ.
 
                                                                                              


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ