Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ανακοινώσεις


Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.4 και 8 παρ.7 εδ. β’ του ν. 3471/06 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ Α’133/28-6-06), ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο σχέδιο πράξης με θέμα «Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς» Το σχέδιο πράξης είναι

  • Το δικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ, www.adae.gr
  • Τα γραφεία της ΑΔΑΕ, Ιερού Λόχου 3, 151 24 Μαρούσι, (3ος όροφος), [Tηλ]: 210 6387600, [Fax]: 210 6387666, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από 5 Μαΐου 2008 έως 30 Μαΐου 2008.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως και επωνύμως, στην πιο πάνω διεύθυνση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου emergency_calls@adae.gr, μέχρι και την 30η Μαΐου 2008, ώρα 15:00.


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ