Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ανακοινώσεις


Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82/2012), η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών επεξεργάστηκε σχέδιο «Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». Η ΑΔΑΕ θέτει το προτεινόμενο σχέδιο του Κανονισμού σε δημόσια διαβούλευση και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν γραπτώς τις θέσεις και τις απόψεις τους μέχρι την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kanonismos@adae.gr

Στόχος του Κανονισμού είναι να καθορίσει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό για :
α) Την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο.  
β) Την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφαλείας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεμένα δίκτυα.
γ) Την ακεραιότητα των δικτύων τους, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων αυτών.

Οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως (περιλαμβάνοντας στοιχεία της εταιρείας, του φυσικού προσώπου καθώς και  στοιχεία επικοινωνίας), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τυχόν διευκρινίσεις. Ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Το υπό διαβούλευση σχέδιο του «Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ