Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Κανονιστικές Πράξεις της ΑΔΑΕ


Με τον Κανονισμό για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1742/Β/15-07-2013) καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν oι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό για:

α) Την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο.
β) Την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφάλειας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεμένα δίκτυα.
γ) Την ακεραιότητα των δικτύων τους, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων αυτών.

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο του Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1742/Β/15-07-2013) από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Αριθμ. απόφ Α.Δ.Α.Ε. 205/2013 

Η υπ' αριθμ. 205/2013 Απόφαση της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/Β/15-07-2013),τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 99/2017 Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ 4073/Β/23-11-2017), σύμφωνα με την οποία μετά την παρ. 2 του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ, προστίθεται η παράγραφος 3 ως ακολούθως: 

β) Αναφορικά με την αιτία του περιστατικού, πέραν της κύριας αιτίας του περιστατικού, καταγραφή και της δευτερεύουσας αιτίας, όπου υπάρχει.

γ) Αναφορικά με παραμέτρους αξιολόγησης του περιστατικού:

γα) Το γεωγραφικό χώρο, στον οποίο εκδηλώθηκε το περιστατικό.

γβ) Το ΣΔΥ (ενδεικτικά, είδος, όνομα, κατασκευαστή) που επηρεάστηκε και σύντομη περιγραφή της      βασικής λειτουργίας του μέσα στο δίκτυο του παρόχου.

γγ) Την κατηγορία του κόμβου (ενδεικτικά, πρωτεύον PοP ή δευτερεύον PοP, Α/Κ), στον οποίο ανήκει   το σύστημα που επηρεάστηκε.

γδ) Την κατηγορία του δικτύου στο οποίο ανήκει το σύστημα (ενδεικτικά, επίπεδο πρόσβασης - access layer, επίπεδο συγκέντρωσης - aggregation layer, επίπεδο άκρου δικτύου - edge layer, επίπεδο διανομής - distribution layer, επίπεδο πυρήνα - core layer).»

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ 4073/Β/23-11-2017 με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: ΦΕΚ 4073/Β/23-11-2017

Η υπ’ αριθμ.205/2013 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. "Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" (ΦΕΚ Β’ 1742/15-7-2013) τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 38/2022 Απόφαση της Αρχής ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 8, η οποία αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο πάροχος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του (υπαλλήλων ή/και συνεργατών) σχετικά με τα μέτρα της παραγράφου 1 και τις τροποποιήσεις αυτών, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατ’ ελάχιστον μία φορά τον χρόνο), διατηρώντας το σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό. Η εκπαίδευση θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσήκουσα επιμόρφωση του προσωπικού και να περιλαμβάνει αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται στο σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης των μέτρων της παραγράφου 1, ο πάροχος πραγματοποιεί αμελλητί ενημέρωση του προσωπικού».

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ 939/Β/02-03-2022 με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: ΦΕΚ 939/Β/02-03-2022

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ