Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Προκηρύξεις Θέσεων


Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)

Η Α.Δ.Α.Ε. προκηρύσσει την  πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: Μία (1) θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε.

Η εν λόγω Διεύθυνση Διασφάλισης Υποδομών και Απορρήτου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των τεχνολογιών ενσύρματων – ασύρματων συστημάτων μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την καταγραφή των ευάλωτων σημείων και τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας, όπως αναλυτικώς προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 6 του Π.Δ. 40/2005. Στη διαδικασία της παρούσας μπορεί να συμμετάσχει και προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε. με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

Η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη της ως άνω θέσης αρχίζει την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 και λήγει την Τρίτη, 10 Απριλίου 2018.
Την αίτηση υποβάλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην διεύθυνση της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00.

Το κείμενο της Προκήρυξης μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Α.Δ.Α.Ε.  και από την ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 7ΤΛΙΙΔ1-2Ν7), ή ακόμη και να το προμηθευτούν από τα γραφεία της Αρχής στην ως άνω διεύθυνση.

 Δείτε περισσότερα:


Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ