Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα / Η ΑΔΑΕ / Ταχυδρομεία>
Print Page
Increase font sizeReset font sizeDecrease font size

Ταχυδρομεία

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών είναι η διασφάλιση του απορρήτου στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η Διεύθυνση Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη σύνταξη κανονισμών και λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εισηγείται τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, αρχεία δημόσιων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές υπηρεσίες. Μεριμνά για πρόσκληση σε ακρόαση των διοικήσεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, υπαλλήλων ή κάθε άλλου προσώπου που κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της ΑΔΑΕ. Εισηγείται την κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου που υποκύπτουν στην αντίληψή της ή στην καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων που αποκτήθηκαν με παραβίαση του απορρήτου. Μεριμνά για την έκδοση Κανονιστικών Πράξεων, δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σχετικών με την εν γένει διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις παραβίασης του απορρήτου, εισηγείται την επιβολή κυρώσεων.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος της ΑΔΑΕ είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του W3C για το XHTML και το CSS.

Έγκυρο CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ